Entri Populer

ABU DAWUD

Diposting oleh jundullah-online Kamis, 28 Mei 2009


A. Nama dan kuniyah.

Dia adalah Al Imam Al Hafidz Sulaiman bin Al Asy'ats bin bin Syadad bin Amru bin Amir As Sijistani.

Ada yang mengatakan: Sulaiman bin AL Asy'ats bin Ishaq bin Syadad bin Amru bin Imran. Kuniyahnya Abu Dawud.

B. Nasab.

C. Negri.

D. Kelahiran.

Beliau lahir tahun 200 H di Bashrah.

E. Pertumbuhannya.

F. Perjalanannya dalam mencari hadits.

G. Guru-gurunya.

Mereka adalah

1. Al Imam Al Hafidz Ahmad bin Hanbal.

2. Yahya bin Ma'in.

3. Qutaibah bin sa'id Ats Tsaqafi.

4. Al Hafidz bin Musaddad bin Musarhad.

5. Abu Salamah binMusa bin Isma'il.

6. Al Hasan bin Amru As Sadusi.

7. Al Hafidz Muhammad bin Basyar bin Utsman.

8. Al Hafidz Huzair bin Harb bin Syadad.

9. Ubaidullah bin Amru bin Maisarah.

10. Al Ishaq bin Ibrahim bin Suwaid.

11. Abu Hafsin Umar bin Al Khathathab As Sijistani(wafat 264 H0.

12. Isa bin Yunus Ath Thurthusi.

13. Al Hafidz Haiwah bin Syraih bin Yazid.

14. Wahab bin Baqiah bin Utsman.

15. Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Yazid.

16. Al Hafidz Muhammad bin Auf bin Sufyan.

17. Sulaiman bin Dawud bin Hamad.

18. Abu Al Fadhl Syuja' bin Mukhalid Al Baghawi.

19. Al Imam Al Hafidz Hisyam bin Abdul Malik Al Bahili, dll.

H. Murid-muridnya.

Jamaah dari para Al Hafidz telah meriwayatka dari Abu Dawud, mereka iantaranya:

1. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy Syaibani.

2. Al Imam Al Hafidz Abu Isa bin Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Adh Dhahak As Salami At Tirmidzi Adh dhariri.

3. Al Imam Al Hafidz Al Qadhi Abu Abdurrahman Ahmad bin Sy'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar An Nasa'i(pengarang Kitab Sunan, wafat 304 H).

4. Anaknya Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats.

5. Ahmad bin Muhammad bin Harun bin Al Khalal.

6. Ali bin Husain bin Al 'Abd.

7. Muhammad bin Mukhalid Ad Dauri.

8. Ismail bin Muhammad Ash Shafar.

9. Ahmad bin sulaiman An Najd.

10. Abu 'Awanah Ya'qub bin Ishaq Al Isfarayiniy.

11. Muhaammad bin Abu Bakar bin abdur Razaq bin Dasah At Timar.

12. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Umar Al Lu`lu`iy, dll.

I. Pujian para ulama' kepadannya.

Al Imam An Nawawi berkata:"Abu Dawud adalah salah satu Hafidz islam dalam bidang hadits Rasulullah, ilmu, ilal dan sanadnya, orang yang paling tinggi derajatnya dalam ibadah, menjaga kehormatan dan wara dari para pencari hadits."

Al Hakim Abu Abdullah berkata:"Abu Dawuda adalah imam ahli hadits pada masanya tanpa upah dalam meriwayatkannya, di Mesir, Hijaz, Syam, Iraq dan Khurasan."

Musa bin Harun berkata:"Abu Dawud diciptakan didunia untuk haidts dan di akhirat untuk jannah."

Ibnu Hibban bekata:"Abu Dawud salah satu dari para imam di dunia dalam fikih, ilmu, hafalan dan ibadah."

J. Pujian para ulama' kepada Kitab sunannya.

Dari Al Khathabi berkata saya telah mendengar Abu Sa'id Al A'rabi tetang kitab Sunan Abu Dawud, dan sambil menunjukkan tulisan yang ada ditangannya, berkata:"Seandainya seseorang tidak mempunyai sesuatupun dari ilmu keculai Mushaf(Al Qu`an) yang didalamnya terdapat firman Allah dan kitab ini, maka ia tidak membutuhkan lagi sesuatupun dari ilmu bersama keduanya."

K. Karangang-karangangnya.

L. Sunan Abu Dawud.

Didalamnya terdapat 4.800 hadits.

Beliau berkata dalam karangan:" Saya menyebutkan (hadits) shahih, yang semisal atau yang mendekatinya. Didalamnya tidak terdapat hadits yang sangat dha'if kecuali telah saya jelaskan. Juga tidak terdapt perawi yang matruk. Saya tidak menyebutkan didalamnya sesuataupun kecuali yang shalih(baik), sebagian lebih shahih diatas sebagian yang lain. Hadits- hadits yang saya cantumkan dalam kitab sunan kebanyakan masyhur."

Imam Asy Syuyuthi berkata:"Kemungkinan yang dimaksud shalih adalah shalih(bak) untuk diuji bukan untuk hujjah, dan mencakup hadits yang dha'if. Tapi Ibnu Katsir meriwayatkan dari nya (Abu Dawud ), bahwa dia berkata:"Tidak lah yang saya diamkan (tidak dikomentari ) kecuali haidts itu hasan.". menurut Syaikh Utsaimin yang dimaksud shalih ada shalih untuk berhujjah. Ibnu Shalah berkata:"Apa yang kami dapatkan yang disebutkam dalam kitabnya dan tidak tidak terdapt disalah satu shahihain, dan tidak ada seorang pun menetapkan keshahihannya maka kami tahu bahwa itu menurut Abu Dawud hasan."

Sunan telah masyhur dikalangan Fuqaha', karena hadits-haditsnya semuanya hadits hukum. Dan beliau menyebutkan bahwa beliau telah membacakannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad menetapkan kebaikan dan kehasanannya. Ibnu Al Qayyim memukinya dalam muqadimah tahdzibnya.

M. Mutiara Hikamah Abu Dawud.

Beliau berkata dalam karangannya:"Cukup bagi manusia dalam agamanya empat haidts, pertama sabdanya SAW:

أ‌- الأعمال بانيات.

"Amalan dengan niat."

ب‌- من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنه

"Dari kebaikan seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfat baginya."

ت‌- لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضا ه لنفسه.

"Seseorang mukmin tidak disebut mukmin hingga ia ridha untuk saudaranya sebagaimana ia ridha untuk dirinya."

ث‌- الحلال بيّن و الحرام بيّن و بين ذلك أمور مشتبهات.

"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan diantara kedua ada perkara yang samar."

Surat Abu Dawud kepada ahli Makkah dalam mensifati dan menjelaskan karakteristik kitabnya:

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya. Saya bersaksi tidak ada Ilah yang hak selain Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Persaksian yang dapat menghilangkan kesedihan. Dan saya bersaksi sesunggunya Tuan kita Muhammad hamba dan Rasul-Nya,yang menerangi kegelapan dan kepekatan malam dengan syariatnya………..

Abu Dawud berkata dalam suratnya:"Kepada Ahli Makka

N. Wafat.

Abu Dawud wafat pada tanggal 14 atau ada yang mengatakan 16 Syawal tahun 275 H.Artikel Terkait:

0 komentar

Posting Komentar